ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

 

Under funksjonsområdet Teknisk, Næring og Miljø finner du driftsenhetene Byggesak, Landbruk, Skogbruk/Vilt/Miljø og Næring, GIS (Geografisk informasjonssystem), FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold, Arealplan og Brann/Beredskap/Feiing. Brann og feietjensten utføres av Orkdal kommune.

 
 
Teknisk, Næring og Miljø:
 
 
 
Roar Santi Grindvold

Kom.sjef teknisk avd

.Fagansv. plan

  72 45 55 55                   
Arild Busch Saksbehandler, byggsak   72 45 55 55
Øyvind Engvik
Leder for avdelingen
Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
 
72 45 55 55
Torstein Vitsø
Rådgiver Landbruk, Vilt,
 
72 45 55 55
Ole Martin Hilstad Avd.ing GIS   72 45 55 55
Kjell Ivar Framås Ingeniør   72 45 55 55
Grzegorz Pietka saksbehandler   72 45 55 55 

 

 

Egengodkjent reguleringsplan - Våberg, gnr. 51 bnr. 1

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 har Snillfjord kommune i K-sak 46/96 vedtatt reguleringsplan for deler av eiendommen gnr. 51 bnr. 1 Våberg.

2015-11-09

Høring - lokal adresseforskrift for Snillfjord kommune

I medhold av forvaltningslovens § 37 vedtok formannskapet i Snillfjord i sak 67/15 å legge forslag til lokal adresseforskrift for Snillfjord kommune ut til offentlig ettersyn og høring.

 

2015-06-10

Vann- og avløpsplan for Trollvikhammaren, Bystingen hytteområde

Fra Kystplan AS har Snillfjord kommune mottatt forslag til vann- og avløpsplan for Trollvikhammaren, del av reguleringsplan for Bystingen hytteområde på gnr. 50 bnr. 4. Planen legges med dette ut til høring. Frist for å komme med innspill er 15.06.15.

2015-05-18

Høring - endring av reguleringsplan for Vingvågen - gnr. 54 bnr. 2, 3 og 4

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legger Snillfjord kommune ut privat forslag til endring av reguleringsplan for Vingan, gnr. 54 bnr. 2, 3 og 4 ut på høring i perioden 20.01 - 09.03.15.

2015-01-20

Egengodkjent reguleringsplan - småbåthavn Vollan, gnr. 4 bnr. 3

Med hjemmel i pbl. § 12-12 har Snillfjord kommune i K-sak 74/14 vedtatt reguleringsplan for småbåthavn ved Vollan hyttefelt, del av eiendommen gnr. 4 bnr. 3.

2015-01-13

Oppstart av reguleringsplanarbeid - planprogram for Hamnabukta .- gnr. 4 bnr. 24/26, 42 og 59 m/fl

Snillfjord kommune har mottatt forslag til planprogram for Hamnabukta, gnr. 4 bnr. 24/26, 42 og 59 m/fl.

2015-01-08

Høring av vann og avløpsplan for Heggen - Hemnskjela

I medhold av forurensingsloven og forurensingsforskriftens § 13 legges forslag til vann- og avløpsplan med søknad om utslippstillatelse for Heggen hytteområde på Hemnskjela ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 11.11.14- 12.12.14.

2014-11-11

Oppstart av reguleringsplanarbeid - Fv714 Tjørna - Mjønes

Statens vegvesen har lagt ut varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for ny fv.714 Tjørna-Mjønes på sine hjemmesider.

Se link til vegvesenets informasjonsside her:

2014-10-31