ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

 

Under funksjonsområdet Teknisk, Næring og Miljø finner du driftsenhetene Byggesak, Landbruk, Skogbruk/Vilt/Miljø og Næring, GIS (Geografisk informasjonssystem), FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold), Arealplan og Brann/Beredskap/Feiing. Brann og feietjensten utføres av Orkdal kommune.

Byggesaker behandles for tiden av Kystplan på vegne av kommunen. Ring sentralbordet på 72 45 55 55 for å bli satt over.

 
 
Teknisk, Næring og Miljø:
 
 
 
Roar Santi Grindvold

Kom.sjef teknisk avd

Fagansv. plan

 

72 45 55 55

Øyvind Engvik

Leder for avdelingen 

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) 

 

72 45 55 55

Torstein Vitsø

 

Rådgiver Landbruk, Vilt,

 

72 45 55 55

Ole Martin Hilstad Avd.ing GIS  

72 45 55 55

Kjell Ivar Framås Ingeniør  

72 45 55 55

Grzegorz Pietka saksbehandler  

72 45 55 55

 

 

Egengodkjent reguleringsplan - Fv714 Saghølan - Stormyra

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 har Snillfjord kommunestyre i sak 52/15 egengodkjent reguleringsplan for ny Fv714 på strekningen mellom Saghøan – Stormyra.

2015-11-20

Egengodkjent reguleringsplan - Våberg, gnr. 51 bnr. 1

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 har Snillfjord kommune i K-sak 46/96 vedtatt reguleringsplan for deler av eiendommen gnr. 51 bnr. 1 Våberg.

2015-11-09

Høring - lokal adresseforskrift for Snillfjord kommune

I medhold av forvaltningslovens § 37 vedtok formannskapet i Snillfjord i sak 67/15 å legge forslag til lokal adresseforskrift for Snillfjord kommune ut til offentlig ettersyn og høring.

 

2015-06-10

Vann- og avløpsplan for Trollvikhammaren, Bystingen hytteområde

Fra Kystplan AS har Snillfjord kommune mottatt forslag til vann- og avløpsplan for Trollvikhammaren, del av reguleringsplan for Bystingen hytteområde på gnr. 50 bnr. 4. Planen legges med dette ut til høring. Frist for å komme med innspill er 15.06.15.

2015-05-18

Høring - endring av reguleringsplan for Vingvågen - gnr. 54 bnr. 2, 3 og 4

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legger Snillfjord kommune ut privat forslag til endring av reguleringsplan for Vingan, gnr. 54 bnr. 2, 3 og 4 ut på høring i perioden 20.01 - 09.03.15.

2015-01-20

Egengodkjent reguleringsplan - småbåthavn Vollan, gnr. 4 bnr. 3

Med hjemmel i pbl. § 12-12 har Snillfjord kommune i K-sak 74/14 vedtatt reguleringsplan for småbåthavn ved Vollan hyttefelt, del av eiendommen gnr. 4 bnr. 3.

2015-01-13

Oppstart av reguleringsplanarbeid - planprogram for Hamnabukta .- gnr. 4 bnr. 24/26, 42 og 59 m/fl

Snillfjord kommune har mottatt forslag til planprogram for Hamnabukta, gnr. 4 bnr. 24/26, 42 og 59 m/fl.

2015-01-08

Høring av vann og avløpsplan for Heggen - Hemnskjela

I medhold av forurensingsloven og forurensingsforskriftens § 13 legges forslag til vann- og avløpsplan med søknad om utslippstillatelse for Heggen hytteområde på Hemnskjela ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 11.11.14- 12.12.14.

2014-11-11