ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast
 • Lover og forskrifter
  Se 
  Matrikkellova kapittel 4 Adresser til eigedommar og bygningar
  Matrikkelforskriften Kapittel 12 Offisiell adresse og § 22 Klage over adressetildeling
  Lov om stadnamn § 5 Fastsetjing av skrivemåten 

  Lover

  Forvaltningsloven
  Matrikkellova
  Stadnamnlova

  Forskrifter

  Forskrift om stadnamn

  Matrikkelforskriften

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten


  Skjema


  Vedlegg


  Søknadsfrist


  Søknaden sendes til


 • Saksbehandling

  Saksbehandling


  Saksbehandlingstid


  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageretten er begrenset til

  a) hvilken gate, veg eller liknende en bygning eller eiendom skal ha adresse til
  b) hvilket adressetilleggsnavn eller matrikkeladressenavn som er tildelt adressen
  c) feil tildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer.

  Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

  Klageinstans er Fylkesmannen.

  Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Teknisk næring og miljø
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-03-17 12:36