ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Møteprotokoll fra kommunestyremøte 19.11.2009

Bompengesøknad for ny RV-714 (Lakseveien)

MØTEPROTOKOLL

Kommunestyret

Møtested: Hitra ungdomsskole, Fillan
Møtedato: 19.11.2009 Tid: kl. 18.30 – 22.50


Innkalte:
Funksjon Navn Forfall Møtt for
Ordfører John Lernes
Varaordf. Arnt Magne Flesvik
Medlem Oddvar Melvin Lian
Medlem Bjørn Ivar Kvernø
Medlem Bjørn Kristian Langebro
Medlem Johan Ingar Wingan
Medlem Åshild Johanne Lian
Medlem Laila Hjertø X
Medlem Ola Krokstad
Medlem Gerd Mary Fegstad
Medlem Oddleif Bakås
Medlem Åse Aastum
Medlem Laila Selven
Medlem Anders Krokstad
Medlem Turid Mjønesaune
Medlem Jens Selnes
Medlem John Geir Stølan
Varamedlem Else Ramvik Laila Hjertø

Til stede på møtet

Medlemmer: John Lernes, Oddvar Melvin Lian, Bjørn Ivar Kvernø, Bjørn Kristian Langebro, Johan Ingar Wingan, Åshild Johanne Lian, Ola Krokstad
Gerd Mary Fegstad, Oddleif Bakås, Åse Aastum, Laila Selven, Anders Krokstad, Turid Mjønesaune, Jens Selnes, John Geir Stølan
Forfall: Laila Hjertø
Varamedlemmer: Else Ramvik
Fra adm. (evt. andre): Rådmann Kai Terje Dretvik, sekr. Inger Krokstad

Innkalling: Skriftlig datert 12.11.2009
Merknader:
Behandlede saker: 51/09Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Krokstadøra, 19. november 2009


SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel
51/09 09/1418
BOMPENGESØKNAD FOR NY RV 714 (LAKSEVEIEN)51/09
BOMPENGESØKNAD FOR NY RV 714 (LAKSEVEIEN)


Innstilling:

1 Frøya, Hitra og Snillfjord kommune sier ja til delfinansiering av Ny Rv 714, Lakseveien, gjennom bompengeinnkreving med en bompengeandel på inntil 50 % av kostnadene for vegprosjektet.

2. Frøya, Hitra og Snillfjord kommune slutter seg til følgende bompengeopplegg:
- Samme bompengetakst på Ny Rv 714 som i Hitratunnelen justert for konsumprisindeks og passasjertakst. I 2009-kr tilsvarer det en gjennomsnittstakst på 105 kr. Taksten for tung bil skal være 5 x takst lett bil.
- Bompengetaksten fordeles på 2 innkrevingspunkter ved Vaslag og Våvatnet iht. alternativ 1 i saksframlegget.
- Innkrevingsmåte: AutoPass med inntil 50 % rabatt.
- Parallellinnkreving for å få lavest mulig rentekostnader.
- Innkrevingstid 20 år.

3 Frøya, Hitra og Snillfjord kommune slutter seg til Ny Rv 714 AS sitt forslag til prioritering av delprosjektene på strekningen Stokkhaugen-Sunde til en kostnad på 1,325 mrd kr.

4. Frøya, Hitra og Snillfjord kommune slutter seg til Ny Rv 714 AS sitt forslag til finansieringsplan med en bompengeandel på 50 %.

5. Sør-Trøndelag fylkeskommune garanterer fortrinnsvis med selvskyldnerkausjon nødvendige bompengelån for Ny Rv 714 på inntil 385 mill. kr.Behandling:
Protokolltilførsel fra John Geir Stølan:
Stemmer imot pga prinsippiell holdning mot bompengefinansiering av vegutbygging.


Kommunestyret vedtar at avstemmingen noteres ved navn.

Forslag fra Anders Krokstad:
Under pkt 2, strekpunkt 2.
Bompengetaksten fordeles på innkrevingspunkter ved Vaslag ( bensinstasjon – Bustlisundet) og Våvatnet ( Nord for Kryss FV 301/RV-714 ihht alt 2 i saksframlegget.

Forslag fra Arnt Magne Flesvik:
Under pkt. 2, strekpunkt 2:
Bompengetaksten fordeles på innkrevingspunkter ved Vaslag ( bensinstasjon – Bustlisundet) og Våvatnet ( Nord for Kryss FV 301/RV-714 ihht alt 1 i saksframlegget.

Forslag fra Johan Ingar Wingan:
Under pkt 2, strekpunkt 2
Bompengetaksten fordeles på innkrevingspunkter ved Vaslag ( bensinstasjon – Bustlisundet) og Snildal…

Forslag fra John Lernes:
Under pkt 2, strekpunkt 2:
Bompengetaksten fordeles på innkrevingspunkter ved Vaslag ( bensinstasjon – Bustlisundet) og Våvatnet ( Nord for Kryss FV 301/RV-714 ihht alt 3 i saksframlegget.

VOTERING:
Forslag fra Johan Ingar Wingan – 3stemmer og dermed falt.
De som stemt for: Johan Ingar Wingan, Bjørn Kristian Langebro og Else Ramvik.

Forslag fra Arnt Magne Flesvik:
Alternativ 1 50:50: 6 stemmer og dermed falt.
De som stemte for: Arnt Magne Flesvik,Oddvar Lian, Bjørn Ivar Kvernø,Åshild Lian, Åse Aastum, Gerd Mary Fegstad.

Forslag fra Anders Krokstad:
..Alt 2 60:40: 6 stemmer og dermed falt:
De som stemt for: Anders Krokstad, Laila Selven, Oddleif Bakås, Ola Krokstad, Jens Selnes, Turid Mjønesaune.

Forslag fra John Lernes:
Alt 3, 55:45: 10 stemmer og dermed vedtatt:
De som stemte for: John Lernes, Arnt Magne Flesvik, Oddvar Lian, Bjørn Ivar Kvernø, Bjørn Kristian Langebro, Johan Ingar Wingan, Åshild Lian, Åse Aastum, Gerd Fegstad, Else Ramvik.

Innstillingen for øvrig vedtatt mot 1 stemme (John Geir Stølan)

Vedtak:
1 Snillfjord kommune sier ja til delfinansiering av Ny Rv 714, Lakseveien, gjennom bompengeinnkreving med en bompengeandel på inntil 50 % av kostnadene for vegprosjektet.

2. Snillfjord kommune slutter seg til følgende bompengeopplegg:
- Samme bompengetakst på Ny Rv 714 som i Hitratunnelen justert for konsumprisindeks og passasjertakst. I 2009-kr tilsvarer det en gjennomsnittstakst på 105 kr. Taksten for tung bil skal være 5 x takst lett bil.

- Bompengetaksten fordeles på 2 innkrevingspunkter ved Vaslag (bensinstasjon- Bustlisundet) og Våvatnet (Nord for kryss FV 301/Rv 714) ihht alt. 3 i saksframlegget.


- Innkrevingsmåte: AutoPass med inntil 50 % rabatt.
- Parallellinnkreving for å få lavest mulig rentekostnader.
- Innkrevingstid 20 år.

3 Snillfjord kommune slutter seg til Ny Rv 714 AS sitt forslag til prioritering av delprosjektene på strekningen Stokkhaugen-Sunde til en kostnad på 1,325 mrd 2009-kr.
Dersom kostnads- og inntektsutviklingen bedrer seg, henstilles til Fylkeskommunen om å få en raskere og mer kontinuerlig utbygging av Lakseveien.

4. Snillfjord kommune slutter seg til Ny Rv 714 AS sitt forslag til finansieringsplan med en bompengeandel på 50 %.

5. Det foreutsettes at Sør-Trøndelag fylkeskommune garanterer fortrinnsvis med selvskyldnerkausjon nødvendige bompengelån for Ny Rv 714 på inntil 385 mill. 2009- kr.
Tips en venn  Skriv ut