ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Egengodkjent reguleringsplan - Bystingen

Kommunestyret i Snillfjord egengodkjente i K-sak 33/09 reguleringsplan for Bystinge, gnr. 50 bnr. 4.
Reguleringsplanen viser blant annet eksisterende og nye fritidstomter, friluftsområder på land og i sjø, områder for camping og utleiehytter, småbåthavn med tilhørende anlegg adkomstveger, lekeplasser og bevaringsområde.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i hht. plan- og bygningslovens §§ 27-23 og 15, jfr. forvaltningslovenns kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Snillfjord kommune, 7257 SNILLFJORD, innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Snillfjord kommune.

Plandokumentene:
Tips en venn  Skriv ut