ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast
Tjenestebeskrivelser

Egengodkjent reguleringsplan - Fv.714 Saghølan - Stormyra, massedeponi og riggområde gnr. 18 bnr. 1 og 3

Snillfjord kommunestyre egengodkjente i K-sak 62/17 reguleringsplan for massedeponi og riggområde i forbindelse med utbygging av Fv714 mellom Saghølan og Stormyra. Planen omfatter deler av eiendommene gnr. 18 bnr. 1 og 3.

Vedtatte plandokumenter kan lastes ned på nedenstående dokumentlinker. Dokumentene er også lagt ut i kommunens servicekontor til gjennomsyn.

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra kunngjøring, jfr. forvaltningslovens § 15-3. Eventuell klage sendes Snillfjord kommune, 7257  SNILLFJORD. Krav om erstatning for tap etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 må være fremsatt skriftlig innen 3 år fra kunngjøring

Planbeskrivelse – reguleringsbestemmelser

Plankart vedtatt

Samlet saksframstilling