ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Egengodkjent reguleringsplan - Fv714 Snilldalslia - Berg

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 har Snillfjord kommunestyre i sak 1/16 egengodkjent reguleringsplan for ny Fv714 på strekningen mellom Snilldalslia og Berg.

Plandokumentene kan finnes her:

Reguleringsbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplankart

Saksprotokoll K-sak 1/16

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag av en part eller annen med rettslig klageinteresse innen 3 – tre uker fra kunngjøring, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage sendes skriftlig til postmottak@snillfjord.kommune.no, eller pr. post til Snillfjord kommune, 7257  SNILLFJORD.

Krav om erstatning eller innløsning i hht. pbl. § 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter kunngjøring.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut