ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Egengodkjent reguleringsplan - Våberg, gnr. 51 bnr. 1

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 har Snillfjord kommune i K-sak 46/96 vedtatt reguleringsplan for deler av eiendommen gnr. 51 bnr. 1 Våberg.

Reguleringsplanen legger til rette for utbygging av småbåtanlegg, næringsområde, utvidelse av campingareal og utvidelse av eksisterende hyttefelt. Reguleringsplanen erstatter tidligere plan for område fra 1992.

 

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av en part eller annen med rettslig klageinteresse innen 3 – tre uker fra kunngjøring, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage sendes skriftlig til Snillfjord kommune, 7257  SNILLFJORD. Krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2 eller innløsning i hht. loven må være fremsatt senest 3 år etter kunngjøringsdato.

Plandokumentene kan finnes her:

Reguleringsbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplankart A1 eller A3

Illustrasjonsskisse skjæring 1 og skjæring 2

VA-plankart

ROS-analyse

Samlet saksframlegg

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut