ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast
Tjenestebeskrivelser

Egengodkjent reguleringsplan - Valslag østre, gnr. 1 bnr. 8

Snillfjord kommunestyre egengodkjente i sak 13/15 reguleringsplan med VA-plan for eiendommen gnr. 1 bnr. 8 Valslag Østre.

Vedtatt plandokumenter med samlet saksframstilling kan finnes på nedenstående linker.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av en part eller annen med rettslig klageinteresse innen 3 - tre - uker fra kunngjøring, jfr. forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage sendes skriftlig til Snillfjord kommune, 7257  SNILLFJORD. Krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2 eller innløsning i hht. lovens § 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter kunngjøringsdato.

Reguleringsbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Plankart

VA-plan

Samlet saksframlegg