ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast
 • Lover og forskrifter

  Se spesielt konsesjonsloven §§ 5, 7, 10 og kapittel 5.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Konsesjonsloven

  Retningslinjer

  Konsesjon, priskontroll og boplikt (M-3/2017)

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du sender søknad om konsesjon til kommunen. Søknaden skal blant annet inneholde opplysninger om kjøper, eiendommen og formålet med kjøpet.

  Skjema

  Skjema SLF-359.

  Landbruksdirektoratet (forskjellige skjema)

  Søknadsfrist

  Innen fire uker etter at overdragelsen er gjort eller du har fått rådighet over eiendommen.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen vil gjøre et vedtak. Forhold som vil bli vurdert, er blant annet: 

  • Eiendommens beliggenhet og hvorvidt området eiendommen ligger i er et utpreget fritidsområde
  • Hvor lang tid det er gått siden eiendommen ble brukt som helårsbolig og hvor lenge den ble brukt som helårsbolig
  • Om man kan regne med at andre vil kjøpe eiendommen for å bruke den som helårsbolig

  Innvilget konsesjonssøknad skal følge skjøtet til tinglysing for at du skal få hjemmel på eiendommen.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Teknisk næring og miljø
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-03-17 12:36
 • Statlig informasjon