ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast
 • Lover og forskrifter

  Se spesielt § 12, § 13 og § 14 i eierseksjonsloven.
  Se blant annet matrikkellova § 6 Krav om oppmålingsforretning før matrikkelføring

  Lover

  Eierseksjonsloven
  Forvaltningsloven
  Matrikkellova

  Forskrifter

  Forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Når du skal seksjonere en eiendom må du fylle ut et begjæringsskjema. 

  Kommunen behandler seksjoneringssaken og fører seksjoneringen i matrikkelen. Deretter sender vi melding til tinglysing. Hver seksjon får da opprettet et eget grunnboksblad.

  Se veiledning til utfylling av skjemaene

  Skjema

  Søknad om reseksjonering (pdf)
  Søknad om seksjonering (pdf)

  Vedlegg

  • sameiets vedtekter
  • situasjonsplan
  • plantegninger
  • hvis søknaden gjelder utearealer, må du legge ved rekvisisjon til oppmålingsforretning
  • egenerklæring.
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fatter vi et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til oss innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken 12 uker. Bruker vi mer enn 12 uker, reduseres seksjoneringsgebyret med 25 prosent av det totale gebyret for hver påbegynte uke tidsfristen oversittes.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til oss. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Teknisk næring og miljø
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-03-17 12:36
 • Statlig informasjon