ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Forhåndsvarsling om tildeling av offisiell veiadresse

 

Varsel i henhold til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.02.1967 (forvaltningsloven) kapittel IV,§ 16 og Lov om eigedomsregistrering av 17.06.2005 (matrikkellova) kapittel 4, § 21.

I forbindelse med overgang fra matrikkeladresser til veiadresser for hele Snillfjord kommune, forhåndsvarsles det herved om at alle matrikkeladresser nå vil bli omadressert til veiadresser.

Vi gjør oppmerksom på at bruksenhetsnummeret/bolignummeret er en del av den offisielle adressen for boenheter i flerboligbygg. Endring av adressen vil medføre at de som bor i flerboligbygg vil motta et adressemerke for oppsetting på eller ved døren når ny adresse er vedtatt.

Hjemmelsgrunnlaget

Kommunens forvaltning på dette området er i henhold til Lov om eigedomsregistrering av 17.06.2005 nr. 101 (matrikkellova) kapittel 4 § 21 og tilhørende forskrift (matrikkelforskriften) kapittel 12 §§ 49-59.

Begrunnelse

Det er klare gevinster ved å skifte fra matrikkeladresser til presise veiadresser, ved at utrykning, distribusjon, offentlige og private tjenester, og besøkende finner fortere frem.

Spesielle forhold

I kommunens kartløsning; www.kommunekart.com kan du se hvilken adresse du vil få.

Velg kommune «Snillfjord» i nedtrekksmenyen. Kryss av for «Planlagt adresse» og «Vedtatte adresseparseller» i nedtrekksmenyen. Da vises hele din adressevei – med farget skravur – og ditt tiltenkte husnummer med rosa tall. Kryss av på «Adresse» for å vise gårds- og bruksnummer.

Hver vei har en firesifret kode. En liste over koder og tilhørende veinavn publiseres på Snillfjord kommunes nettsider.

Uttalerett

Etter matrikkellovens § 21 har de som blir berørt av adressetildelingen anledning til å uttale seg. Uttaleretten er ifølge merknaden til matrikkelforskriften § 50 7. ledd knyttet til hvilken vei adresseobjektet skal knyttes til, og eventuelt hvilket adressenummer enheten skal ha.

En eventuell uttalelse må være grunngitt og undertegnet og sendes Snillfjord kommune innen 1. desember 2017.

Eventuelle uttalelser vil bli behandlet fortløpende.

Etter fristens utløp vil offisielt adressevedtak bli sendt ut.

Veiliste

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut