ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Høring - forslag om nedsatt fartsgrense kommunal veg i Vingvågen

Trafikksikkerhetsutvalget i Snillfjord kommune behandlet i møte den 25.09.19 forslag om nedsetting av fartsgrense for kommunal veg i Vingvågen.

Trafikksikerhetsutvalget fattet i møte den 25.09.19, sak 6/19 følgende vedtak:

"Trafikksikkerhetsutvalget tilrår at fartsgresne settes ti 40 km/t på den kommunale vegen i Vingvågen. Forlag sendes på høring".

Aktuell trase framkommer på kart.

Med dette som bakgrunn kan alle berørte fremme merknad til trafikksikkerhetsutvalgets tilrådning før saken sluttbehandles i formannskapet. 

Eventuelle merknader sendes på e-post til postmottak@snilfjord.kommune.no eller pr. post til Snillfjord kommune, Ågjerdet 8, 7257 SNILLFJORD innen 08.11.19.

Tips en venn  Skriv ut