ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Høring - Ny forskrift om vann og avløpsgebyr for nye Hitra kommune

Fellesnemnda Hitra og Snillfjord vedtar å legge Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i  nyeHitra kommune ut på høring i Snillfjord kommune med frist til 01.07.2019.

Høringsuttalelser sendes til postmottak@hitra.kommune.no
 

Bakgrunn for saken

I forbindelse med kommunesammenslåing av Hitra og Snillfjord kommuner er det nødvendig å etablere felles forskrift om vann- og avløpsgebyr for den nye Hitra kommune. Fra og med 1.1.2018 ble det vedtatt ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer med en omlegging av gebyrmodellen for årsgebyr fra hovedsaklig stipulerte gebyr med minimumsgebyr til en todelt gebyrordning og forbruksgebyr. Endringen medfører at forskriften ikke vil bli behandlet hvert år, men i stedet ved behov, og at kun gebyrregulativet vil bli revidert hvert år.

Forskriften legger føringer for gebyrregulativet og må derfor vedtas i forkant av nytt gebyrregulativ. Ny forskrift er utarbeidet av EnviDan Momentum AS (tidl. Momentum Selvkost AS) i samarbeid med enhet for vann, avløp og renovasjon i Hitra kommune.

Lenke til gjeldende forskrift om vann og avløpsgebyr

Sammenligning av priser på kommunale gebyrer for Snillfjord og Hitra kommune i 2019

Nedenfor er en sammenligning av priser på kommunale gebyrer for Snillfjord og Hitra kommune. Snillfjord kommune har fondsmidler som skal brukes opp innen 01.01.2020. Dette er med på å holde de kommunale gebyrer i Snillfjord lavere enn på Hitra.

Hva blir nytt?

Hovedforskjellen i hvordan prisene beregnes i Snillfjord og på Hitra i dag og i høringsdokumentet til ny forskrift, er at abonnenter på Hitra betaler et årsgebyr av fast størrelse, og et forbruksgebyr basert på faktisk eller stipulert vannforbruk. I Snillfjord er ikke disse to separert, men abonnenter betaler et samlet årsgebyr basert på faktisk eller stipulert vannforbruk. En løsning som på Hitra gir både kommunen og abonnenten mer økonomisk forutsigbarhet.

Sammenligning av priser på kommunale gebyrer  .png

 

 

Påvirk forbruksdelen ved å installere vannmåler

Etter ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer er det mulig å påvirke forbruksdelen på vann- og avløpsgebyret ved å installere vannmåler. Vannmålere er kommunens eiendom, og innkjøpskostnad blir dekket av kommunen. Alle abonnenter som betaler etter målt forbruk skal betale en årlig leie for vannmåleren. Ta kontakt med en autorisert rørlegger for installasjon av vannmåler. Eier må betale for installasjonen av vannmåleren selv.

Oppsummert

Sentrale endringer fra tidligere forskrift:

  • Ingen minimumsgebyr.
  • 2-delt gebyrmodell.
  • Endring fra at abonnenten eier vannmåler til at kommunen skal eie vannmåler.
  • Krav om installasjon på alle boliger bygd etter 1.1.2018. (Det ønskes etter hvert å gradvis innføre krav om vannmåler for alle abonnenter.)

 Videreført fra tidligere forskrift:

  • For abonnenter uten måler stipuleres forbruk etter størrelse på bolig.
  • Krav om vannmåler for alle næringsabonnenter.
  • Selvkostprinsippet.
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut