Høring - reguleringsplan for Nernesset, Slørdal, gnr. 18 bnr. 3 m/flere

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 har formannskapet i Snillfjord i sak 2/18 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Nernesset, Slørdal, del av gnr. 18 bnr. 3 m/flere ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 29.01 – 15.03.2018.

Hovedformålet med planforslaget er å regulere området for å tilrettelegge for utvidet produksjon av smolt i Marine Harvest`s anlegg, samt å avklare arealbruken i forhold til eksisterende fritidsbebyggelse, naust og småbåtanlegg. Planområdet er på ca. 117 daa.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes postmottak@snillfjord.kommune.no eller pr. post til Snillfjord kommune, Ågjerdet 8, 7257  SNILLFJORD innen 15.03.18.

 

Reguleringsbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplankart

ROS-analyse

Støyutredninger

Saksprotokoll 2/18

Saksframlegg 2/18

2018-01-29 Roar Grindvold
Tips en venn  Skriv ut