ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Høring - reguleringsplan for Saghålan, del av gnr. 18 bnr. 1 og 3

Med hjemmel i plan- og bygningslovenss § 12-10 har Snillfjord kommune i FSK-sak 4/17 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for deler av eiendommen gnr. 18 bnr. 1 og ved Saghålan ut til offentlig ettersyn og høring.

 

Formålet med planarbeidet er at Statens vegvesen i forbindelse med utbygging av Fv714, parsell Saghålan - Stormyra har behov for arealer for deponering og lagring av masser samt riggområde. lanen omfatter også et område for uttak av fjell for produksjon av stein og grusfraksjoner.

Eventuelle innspill eller merknader til planforslaget sendes postmottak@snillfjord.kommune.no eller pr. post til Snillfjord kommune, 7257  SNILLFJORD innen 17.03.17

Plandokumenter

Reguleringsbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplankart

ROS-analyse

Rapport naturmangfold

Rapport vannmiljø

Skog og bonitetskart

Saksframlegg og saksprotokoll

 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut