ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Høring - Vann- og avløpsplan på gnr. 7 bnr. 1 Rottem Vestre - endret kartvedlegg 07.09.15

I medhold av foruresningsloven og forurensningsforskriftens kap. 13 legger Snillfjord kommune ut forslag til vann- og avløpsplan for Rottem Vestre, gnr. 7 bnr. 1 til offentlig ettersyn og høring

Snillfjord kommune egengodkjente i K-sak 061/10 reguleringsplan for Rottem Vestre, gnr. 7 bnr. 1. Planen ble stadfestet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag etter klagebehandling i brev av 22.10.12.

Ingeniør Kjell Løkken har vært engasjert av grunneier Lars Hevle, for utarbeidelse av vann- og avløpsplan for området. Komplett plan med søknad om utslippstillatelse forelå her den 12.08.15.

Planen viser forslag til traseer for hoved vann- og avløpsledninger, påkoplingspunkt for den enkelte eiendom, lokalisering av utslipp til sjø mm. For vannforsyning er det ikke tatt stilling til valg av vannkilde, dette må avklares etter nærmere utredninger.

Etter vedtak av forslag til vann- og avløpsplanen, vil det ikke bli godkjent avløpsløsninger innenfor planens avgrensning.

Høringsuttalelser sendes til: postmottak@snillfjord.kommune.no eller til Snillfjord kommune, Rådhuset, 7257  SNILLFJORD innen 02.10.15

Høringsdokumentene finnes nedenfor, og i kommunens servicekontor på rådhuset.

Den 07.09.15 er det framkommet at feil ledningskart ble lagt ut, dette er i dag rettet.

Vann og avløpsplan

Søknad om utslippstillatelse

Ledningsplan, kartskisse sør og nord

 

Tips en venn  Skriv ut