ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

 

Under funksjonsområdet Teknisk, Næring og Miljø finner du driftsenhetene Byggesak, Landbruk, Skogbruk/Vilt/Miljø og Næring, GIS (Geografisk informasjonssystem), FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold), Arealplan og Brann/Beredskap/Feiing. Brann og feietjensten utføres av Orkdal kommune.

Byggesaker behandles for tiden av Kystplan på vegne av kommunen. Ring sentralbordet på 72 45 55 55 for å bli satt over.

 
 
Teknisk, Næring og Miljø:
 
 
 

Roar Santi Grindvold

Kom.sjef teknisk avd

Fagansv. plan

 

72 45 55 55

 
Øyvind Engvik

Leder for avdelingen 

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) 

 

72 45 55 55

Lars Einar Berg

Fagarbeider; Vei, utomhus anlegg, vann og avløp  

72 45 55 55

Johan Arnt Ramvik

Fagarbeider; Kommunale bygg

 

72 45 55 55

Torstein Vitsø

 

Rådgiver Landbruk, Vilt,

 

72 45 55 55

Ole Martin Hilstad Avd.ing GIS  

72 45 55 55

Kjell Ivar Framås Ingeniør  

72 45 55 55

Grzegorz Pietka saksbehandler  

72 45 55 55

 

 

Offentlig ettersyn - endring av reguleringsplan for Mjønestrø, gnr. 15 bnr. 3

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok Snillfjord formannskap i sak 16/18 å legge forslag til endring av reguleringsplan for småbåthavn på eienodmmen Mjønestrø ut til offentlig ettersyn og høring,

2018-02-27

Høring - reguleringsplan for Våberget småbåthavn, gnr. 50 bnr. 4

I medhold av plan- og bygningslovens §12-10 legger Snillfjord kommune ut forslag til reguleringsplan for Våberget småbåthavn, del av gnr. 50 bnr. 4 Bystingen i perioden 18.08 – 02.10.17.1 Planbeskrivelse.pdf

2017-08-18

Egengodkjent reguleringsplan - Hamnaholmen, gnr. 4 bnr. 42 m/fl

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 har Snillfjord kommunestyre i K-sak 3/17 vedtatt detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse, naust og småbåthavn ved Hamnaholmen.

2017-02-21

Høring - reguleringsplan for Saghålan, del av gnr. 18 bnr. 1 og 3

Med hjemmel i plan- og bygningslovenss § 12-10 har Snillfjord kommune i FSK-sak 4/17 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for deler av eiendommen gnr. 18 bnr. 1 og ved Saghålan ut til offentlig ettersyn og høring.

 

2017-01-30

Egengodkjent reguleringsplan - Gang- og sykkelveg Krokstadøra

Snillfjord kommunestyre egengodkjente i K-sak 82/16 reguleringsplan for gang- og sykkelveg mellom Krokstadøra oppvekstsenter og Moa.

2017-01-09

Høring - planprogram og varsel om oppstart av planarbeid på - Nernesset i Slørdal - del av gnr. 18 bnr. 3

Formannskapet vedtok i sak 161/16 å legge forslag til planprogram for oppstart av reguleringsplanarbeid på Nernesset i Slørdal ut til offentlig ettersyn og høring.

Formålet med planarbeidet er å utvide eksisterende industriområde for å muliggjøre fremtidig økning i produksjon av smolt.

2016-12-13

Offentlig ettersyn og høring - Reguleringsplan for Hamnaholmen gnr. 4 bnr. 42 m/flere

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 har Snillfjord kommune i FSK-sak 118/16 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Hamnsholmen, gnr. 4 bnr. 42 m/flere ut til offentlig ettersyn og høring.

 

2016-10-31

Egengodkjent reguleringsplan - Fv714 Snilldalslia - Berg

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 har Snillfjord kommunestyre i sak 1/16 egengodkjent reguleringsplan for ny Fv714 på strekningen mellom Snilldalslia og Berg.

2016-03-02