ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

 

Under funksjonsområdet Teknisk, Næring og Miljø finner du driftsenhetene Byggesak, Landbruk, Skogbruk/Vilt/Miljø og Næring, GIS (Geografisk informasjonssystem), FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold, Arealplan og Brann/Beredskap/Feiing. Brann og feietjensten utføres av Orkdal kommune.

 
 
Teknisk, Næring og Miljø:
 
 
 
Arild Risvik Kom.sjef teknisk avd.   724 55 555                   
Tor Olav Aakre Saksbehandler, byggsak   724 55 555
Roar Santi Grindvold
Fagansv. plan
 
724 55 555
Øyvind Engvik
Leder for avdelingen
Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
 
724 55 555
Torstein Vitsø
Rådgiver Landbruk, Vilt,
 
724 55 555
Ole Martin Hilstad Avd.ing GIS   724 55 555
Kjell Ivar Framås Ingeniør   724 55 555

 

 

Høring - reguleringsplan for Våberget småbåthavn, gnr. 50 bnr. 4

I medhold av plan- og bygningslovens §12-10 legger Snillfjord kommune ut forslag til reguleringsplan for Våberget småbåthavn, del av gnr. 50 bnr. 4 Bystingen i perioden 18.08 – 02.10.17.1 Planbeskrivelse.pdf

2017-08-18

Egengodkjent reguleringsplan - Hamnaholmen, gnr. 4 bnr. 42 m/fl

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 har Snillfjord kommunestyre i K-sak 3/17 vedtatt detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse, naust og småbåthavn ved Hamnaholmen.

2017-02-21

Høring - reguleringsplan for Saghålan, del av gnr. 18 bnr. 1 og 3

Med hjemmel i plan- og bygningslovenss § 12-10 har Snillfjord kommune i FSK-sak 4/17 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for deler av eiendommen gnr. 18 bnr. 1 og ved Saghålan ut til offentlig ettersyn og høring.

 

2017-01-30

Egengodkjent reguleringsplan - Gang- og sykkelveg Krokstadøra

Snillfjord kommunestyre egengodkjente i K-sak 82/16 reguleringsplan for gang- og sykkelveg mellom Krokstadøra oppvekstsenter og Moa.

2017-01-09

Høring - planprogram og varsel om oppstart av planarbeid på - Nernesset i Slørdal - del av gnr. 18 bnr. 3

Formannskapet vedtok i sak 161/16 å legge forslag til planprogram for oppstart av reguleringsplanarbeid på Nernesset i Slørdal ut til offentlig ettersyn og høring.

Formålet med planarbeidet er å utvide eksisterende industriområde for å muliggjøre fremtidig økning i produksjon av smolt.

2016-12-13

Offentlig ettersyn og høring - Reguleringsplan for Hamnaholmen gnr. 4 bnr. 42 m/flere

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 har Snillfjord kommune i FSK-sak 118/16 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Hamnsholmen, gnr. 4 bnr. 42 m/flere ut til offentlig ettersyn og høring.

 

2016-10-31

Egengodkjent reguleringsplan - Fv714 Snilldalslia - Berg

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 har Snillfjord kommunestyre i sak 1/16 egengodkjent reguleringsplan for ny Fv714 på strekningen mellom Snilldalslia og Berg.

2016-03-02

Egengodkjent reguleringsplan - Fv714 Saghølan - Stormyra

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 har Snillfjord kommunestyre i sak 52/15 egengodkjent reguleringsplan for ny Fv714 på strekningen mellom Saghøan – Stormyra.

2015-11-20

Egengodkjent reguleringsplan - Våberg, gnr. 51 bnr. 1

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 har Snillfjord kommune i K-sak 46/96 vedtatt reguleringsplan for deler av eiendommen gnr. 51 bnr. 1 Våberg.

2015-11-09

Høring - lokal adresseforskrift for Snillfjord kommune

I medhold av forvaltningslovens § 37 vedtok formannskapet i Snillfjord i sak 67/15 å legge forslag til lokal adresseforskrift for Snillfjord kommune ut til offentlig ettersyn og høring.

 

2015-06-10