ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Nyankomne flyktninger har rett til å delta i et introduksjonsprogram for å lære norsk språk og samfunnskunnskap. Det er kommunen som tilbyr introduksjonsprogram.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal sørge for introduksjonsprogram så snart som mulig og innen tre måneder etter bosetting i kommunen. Hvis du ikke har mottatt tilbudet innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at introduksjonsprogrammet kan starte.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtak om

  • tildeling eller avslag på deltakelse
  • introduksjonsstønaden
  • vesentlige endringer i individuell plan
  • at programmet stanses
  • godkjennelse av permisjon
  • søknad om fritak.

  Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Oppvekst
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-03-17 12:36