ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast
I kommunen er det ca. 13.000 da fulldyrka areal, vesentlig eng slått og beite. 137 gårdsbruk med fast bosetning. Det er melkeproduksjon på 45 bruk. Øvrige driver med kjøttproduksjon på storfe, sau og planteproduksjon. Ett bruk driver økologisk planteproduksjon. Gjennomsnittlig jordbruksareal per bruk er 173 dekar. Kommunen har 180.000 daa. skogkledt areal, hvorav 105.000 daa. er produktiv skog. 95 % av skogarealet er privateid, og det er 184 eiendommer med mer enn 25 daa. produktiv skog.

Utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel uten nedmodning

Administrasjonen i Snillfjord kommune har i DS-FSK sak 188/13 fattet følgende vedtak:

2013-09-02

Landbrukets kulturlandskapspris 2009

De siste årene har Fylkesmannen delt ut landbrukets kulturlandskapspris i Sør-Trøndelag. Nå ønsker Fylkesmannen forslag til årets mottaker.
2009-05-18

Ta et tak 2009

Norsk Kulturarv setter i gang ny aksjon for å verne kulturminner i kystnære strøk i Kulturminneåret. Stiftelsen UNI har gitt 350 000 kroner til denne aksjonen. Dermed har de i alt gitt kr 950 000 til "Ta et tak", etter at de også ga kr 600 000 til fjorårets aksjon. Norsk Kulturarv gir kr 850 000 av egne midler til aksjonen i Kulturminneåret, som dermed har kr 1,2 mill. til disposisjon.
2009-04-15
norges vel logo_120x61

Etablereropplæring i Sør-Trøndelag 1. halvår 2009

Norges Vel skal arrangere etablereropplæring på to steder i Sør-Trøndelag på vegne av Innovasjon Norge i 2009. De to stedene er Fosen som består av kommunene Ørland, Bjugn, Åfjord, Rissa, Roan og Osen, og Kystregionen som består av kommunene Hitra, Frøya og Snillfjord. Det skal holdes kurs både vår og høst i begge regionene.
2009-04-03

Tilskudd til miljø- og næringstiltak i landbruket

Søknadsfrister for tilskudd til miljø- og næringstiltak i landbruket i kommunene Hemne, Snillfjord, Hitra, Frøya for 2009 er 1. april 2009.
2009-02-10
MAUSUND 535_150x100

Kulturminner i landbruket

Markdag på Hitra

Onsdag 17. september kl. 11:00 er det markdag hos Hilde Jørgensen og Olav Athammer i Barmfjorden, Hitra
2008-09-05

Nytt gårdskart 2008

Det foreligger nå nytt gårdskart og jordregister for alle landbrukseiendommer i Snillfjord kommune.
Gårdskartet er lagt ut på hjemmesiden til Skog og landskap (tidligere NIJOS).
2008-06-30