ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast
 • Lover og forskrifter

  Kommunen velger selv om stønaden skal gis i form av en lånegaranti. Se §§ 18, 19 og 21 i sosialtjenesteloven.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Sosialtjenesteloven

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Ta kontakt med Nav for å få hjelp til å søke om kommunal garanti for lån.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke og hva tjenesten eventuelt omfatter.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til Fylkesmannen.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Teknisk næring og miljø
 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2007-12-09