ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Kommunal planstrategi 2012 - 2015, varsel om oppstart

Planlegging

I medhold av plan- og bygningsloven § 10-1 har formannskapet i Snillfjord i sak 1/12 vedtatt å igangsette arbeid med kommunal planstrategi for perioden 2012- 15. Fristen for å komme med innspill er satt til 27.02.2012.

Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Planstrategien skal være et verktøy for kommunestyret for prioritering av planoppgaver i valgperioden.

Snillfjord kommune ønsker i den forbindelse innspill og synspunkter til arbeidet med planstrategien Eventuelle innspill bes fremsatt skriftlig, og sendes Snillfjord kommune, Rådhuset, 7257 SNILLFJORD, eller til vår e-postadresse postmottak@snillfjord.kommune.no. Frist for å komme med innspill er satt til 27.02.12.
 
Det gjøres oppmerksom på at innspill til kommunal planstrategi ikke vil bli besvart direkte, men vil bli svart på i form av at de blir referert, vurdert og behandlet i egen sak om den kommunale planstrategien.
 
 
Varslingsbrev oppstart 
 
Saksframlegg med vedtak, formannskapssak 1/12 
 
Plan- og bygningslovens § 10-1 med kommentar
 
Veileder kommunal planstrategi