ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Legevakt

Legevakten skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp.

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse
- Lege
- Bolig og eiendom
- Brann, beredskap og feiertjeneste

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Legevakt: 

For øyeblikkelig hjelp ring 72 48 78 60 eller 113 (AMK-sentralen).

Har du behov for lege på helg, høytidsdager eller utenfor kontortiden ring Legevakten i Orkdalsregionen på telefon 72 48 01 00. Flere opplysninger om legevaktsentralen finner du her.

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

aaa

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

___

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Du kan også klage til fylkesmannen i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helse og sosial

Andre opplysninger

Gyldig fra2007-12-09

Tjenestebeskrivelser