ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Midlertidig husvære

Kommunen skal hjelpe deg med å finne et midlertidig sted å bo hvis du ikke har et sted å sove og bo neste døgn.

For ytterliger informasjon kontakt Snillfjord kommune, helse- og omsorg. Følg lenken under:

http://snillfjord.custompublish.com/helse-og-omsorg.95590.no.html

Generelt om tjenesten

Tema

- Barn og familie
- Barne- og familievern
- Omsorg, trygd og sosiale tjenester
- Omsorgstjenester
- Boformer

Beskrivelse

Har du et akutt boligbehov og ikke kan skaffe deg bolig på egen hånd, er kommunen forpliktet til å finne et midlertidig botilbud til deg. Barnefamilier, barn og unge skal tilbys et forsvarlig bosted. Det betyr blant annet at tilbudet i utgangspunktet ikke gjelder for rusmiddelmisbrukere (se lenke til Kommunal bolig nedenfor).

Kriterier/vilkår

Du trenger bolig i en nødssituasjon.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis, men hvis du har råd til det, vil du kunne betale deler av husleien selv.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Denne tjenesten er lovpålagt. Se lov om sosiale tjenester i NAV § 27 Midlertidig botilbud

Lover

Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven

Forskrifter

Kvalitetskrav til midlertidig husvære (veileder)

___

Saksbehandlingstid

Nav-kontoret skal behandle saken så snart som mulig. I saker som gjelder akutt, midlertidig bolig vil det ofte være nødvendig med saksbehandling i løpet av dagen.

Klagemulighet

Hvis Nav gir deg avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Nav. Opprettholder Nav sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helse og sosial

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-03-17 12:36

Tjenestebeskrivelser