ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast
 • Lover og forskrifter

  Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

  Se forskrift om parkering for forflytningshemmede og parkeringsforskriften § 33.

  Lover

  Forvaltningsloven

  Forskrifter

  Forskrift om parkering for forflytningshemmede

  Parkeringsforskriften

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Når du søker kommunen, må du legge ved legeattest og bilde.

  Vedlegg

  Legeattest og bilde

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Helse og sosial
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-03-17 12:36