ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Målet til tjenesten er å bidra til å fremme selvstendighet og evne til å mestre eget liv for mennesker med psykiske lidelser og plager. Skal også legge vekt på forebygging.

Ansvarlig for tjenesten er Bjørn Aage Garberg

Telefon 72 45 55 55/ 476 34 959

Tjenster:

Støttekontakt

 

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Nettportal for hjelp ved vold i nære relasjoner:

Nettportal dinutvei.no til hjelp ved vold i nære relasjonerDinutvei.no gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon og mye fagstoff. Det er også en spørsmål/svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt.

Veiviseren gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner.

Dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Det er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

 

Krisesenter

Krisesentertilbud for innbyggere i Snillfjord kommune.

Har du behov for kontakt med krisesenter?

Snillfjord kommune har avtale med:
KRISESENTER for ORKDAL og OMEGN, døgnåpen krisetelefon: 72 48 24 10
e-post: krisesenteretorkdal@outlook.com

Krisesenteret er et beredskapstilbud som mennesker i en krisesituasjon kan oppsøke direkte uten timeavtale eller henvisning fra lege eller andre tjenester.

 

Tilbudet omfatter:
– Råd og veiledning
– Dagtilbud for mennesker som trenger støtte, råd og veiledning
– Midlertidig heldøgns bosted for kvinner og menn adskilt.
Botilbudet er gratis, med unntak av utgifter til mat

Alle kommuner er ved Lov om krisesenter av 1.januar 2010 pålagt å sørge for et krisesentertilbud til personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, som har behov for rådgivning, dagtilbud eller et trygt og midlertidig botilbud.

Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Vold i nære relasjoner rammer hardt og kan ha alvorlige følger for de som opplever den. Denne type vold har minst en tredelt krenkelse. For det første er både den fysiske og den psykiske volden som utøves ofte rå og brutal. For det andre innebærer den et tillitsbrudd fordi den utøves av et menneske som en i utgangspunktet har et nært forhold til. Og for det tredje foregår det ofte på et sted der en skal føle seg trygg, i sitt eget hjem.

Hva gjør du/hvordan går du frem ved behov for kontakt med krisesenter :

Ring telefonnummer : 72 48 24 10, ingen henvisning, telefonvakt 24timer i døgnet hele året.
Du vil få kontakt med erfarent personell som bistår deg med rådgivning og/eller hvordan du kan komme deg til krisesenteret.
Krisesenteret hjelper deg å komme i kontakt med lokalt hjelpeapparat om du ønsker det.

www.krisesenter.com (ekstern lenke)
Facebooksida til Krisesenter for Orkdal og omegn (ekstern lenke)

 

Dagtilbud for hjemmeboende

Et dagtilbud for deg som har en begynnende demenslidelse, har begynt å få hukommelsestap, svekket oppmerksomhet og leter etter riktig ord. 

Oppstart for tilbudet er 30. november 2017.

For mer informasjon

Søknadsskjema

2017-09-29