ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan kontakte kommunen for nærmere informasjon om de ulike tilskuddsordningene.

  Vedlegg

  For mange av ordningene kreves kart som viser tiltaksgjennomføring.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen er normalt den instansen som fatter vedtak om tilskudd.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.  Hvis det er Fylkesmannen og ikke kommunen som har fattet vedtaket, er Landbruksdirektoratet klageinstans.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Teknisk næring og miljø
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-03-17 12:37