Reguleringsplan – Terningen, Moltun

Planutvalget i Snillfjord vedtok i sak 97/09 å legge forslag til reguleringsplan for deler av gnr. 32 bnr. 1 og 2 på Terningen, Moltun ut til offentlig ettersyn og høring, jfr. tidl. PBL § 27-1,2 ledd.
Planforslaget, som omfatter områder for bolig- og fritidsbebyggelse, industriformål, adkomstveger, mm.

Reguleringsforslaget er utlagt på kommuens hjemmeside www.snillfjord.kommune.no og i servicetorg. Eventuelle merknader til planforslaget sendes Snillfjord kommune innen 07.10.2009.
2009-08-26 Morten Kvaale
Tips en venn  Skriv ut