ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak

Du kan få fritak fra de delene av undervisningen som du opplever som støtende eller krenkende ut fra din religion eller livssyn.

 • Lover og forskrifter
  Se
  forvaltningsloven
  opplæringslova § 2-3 a Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa og § 2-4 Undervisninga i faget kristendom, religion, livssyn og etikk

  Lover

  Forvaltningsloven
  Opplæringslova

  Retningslinjer

  Fritak fra opplæring

  Læreplan i KRLE

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Foreldre/foresatte må melde skriftlig til skolen hvilke aktiviteter de vil eleven skal fritas fra. Elever som har fylt 15 år, kan selv gi skriftlig melding uten samtykke fra foreldre/foresatte.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Hvis skolen ikke godtar fritaksmeldingen, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Oppvekst
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-03-17 12:37