ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Ta et tak 2009

Norsk Kulturarv setter i gang ny aksjon for å verne kulturminner i kystnære strøk i Kulturminneåret. Stiftelsen UNI har gitt 350 000 kroner til denne aksjonen. Dermed har de i alt gitt kr 950 000 til "Ta et tak", etter at de også ga kr 600 000 til fjorårets aksjon. Norsk Kulturarv gir kr 850 000 av egne midler til aksjonen i Kulturminneåret, som dermed har kr 1,2 mill. til disposisjon.

 

De 181 søkerne som står på venteliste fra i fjor, blir med i ny vurdering, og trenger ikke søke på nytt.
 
Søknaden
Søknad med foto sendes fortrinnsvis inn via internett. Klikk for informasjon og søknadsskjema, "Ta et tak 2009" .
Post sendes til Norsk Kulturarv, Vågåvegen 35, 2680 Vågå.
 
taiettak.bmpBilder
Ved søknaden må det følge minimum 2 bilder av objektet før arbeidet settes i gang. Bildene skal vise skadene som er planlagt utbedret i forbindelse med Ta et tak aksjonen 2008. Søknader uten bilder vil ikke bli vurdert. Det skal også tas minimum 2 bilder etter at arbeidet er gjennomført. Norsk Kulturarv vil forbeholde seg retten til å bruke bildene i ettertid.Ved søknad over internett kan ikke de digitale bildene overstige 1 MB i størrelse. Bilder kan også sender inn pr. post eller e–post til post@kulturarv.no. I søknaden skal det beskrives hvilket arbeid som er tenkt utført, og om dette arbeidet er utført vil danne grunnlaget for om vi kan utbetale tilskuddet.
 
Søknadsfrist: 1. mai 2009
 
Frist for tilsagn om utbetaling: 1. juni 2009
Frist for dokumentasjon av utført arbeid: 31. desember 2009.
 
Kriterier
”Ta et tak 2009 – kyst” skal først og fremst rette seg mot bygninger knyttet til sjø og havbruk, fortrinnsvis i geografisk nærhet til sjø⁄vann. Hovedtanken er å ruste opp bygningene langs kysten vår, det være seg naust, brygger og andre bygninger som ligger i kystsonen. 
 
Det er anledning til å søke støtte til objekter utenom kyststrøkene, men det vil foreligge en prioritering ved tildeling ut fra geografisk differensiering (vi ønsker bredest mulig geografisk representasjon ved tildeling av midler).
 
Tilskuddets størrelse:
Bygningsarbeid på bygg mindre enn 40 m2: 10 000 kroner  
Bygningsarbeid på bygg over 40 m2: 20 000 kroner  
Maling av bygninger: 5 000 kroner
For objekter hvor størrelsen ikke kan oppgis i kvadratmeter, vil det bli foretatt en skjønnsmessig vurdering av hvilken størrelse kategori de vil falle under.
 
Det er mulig med en todeling av aksjonen ”Ta et tak 2009 – kyst”:
Tilskudd til vedlikehold av bygninger: Dette er et standard ”Ta et tak"–tilskudd etter mønster fra tidligere takaksjoner, men denne gangen med hovedfokus på kyststrøkene. Tilskudd til maling av bygninger: For å forenkle tilskuddsprosessen gis et flatt tilskudd uansett størrelse.
 
Hvem kan søke?
Både privatpersoner, lag, foreninger, byggfagklasser og organisasjoner kan søke på tilskudd fra aksjonen. Dersom søker ikke er eier av objektet, plikter søker å få eiers og eventuelt offentlige myndigheters tillatelse til det arbeidet som planlegges gjennomført før arbeidet settes i gang.
 
Hva kan tilskuddet brukes til?
I denne omgangen er det lagt opp til to typer tilskudd, en kategori for bygningsvern gjennom vedlikehold⁄reparasjoner på strukturer i bygningen, det være seg tak, grunnmur, eller vegg. Den andre kategorien går på maling av bygninger. Mange gamle bygninger langs kysten skriker etter et strøk maling, samtidig som god maling er en viktig beskyttelse for bygningen i et fuktig kystklima. 
 
Bidraget fra ”Ta et tak–aksjonen” ekskluderer ikke tilskudd fra andre instanser, for eksempel SMIL–midler eller tilskudd fra Kulturminnefondet.
 
Svar på søknad
Prioriteringen av søknadene vil senest foreligge en måned etter søknadsfrist, og alle søkere vil da pr. brev eller e–post bli informert om utfallet for sin søknad. Prioriterte søkere som av ulike grunner ikke kan utføre arbeidet innen fristen, plikter snarest å melde fra til Norsk Kulturarv.   
 
Utbetaling av tilskudd
Tilskuddet vil bli utbetalt når Norsk Kulturarv mottar dokumentasjon av det ferdigstilte arbeidet innen en gitt frist. Med dokumentasjon menes en kort beskrivelse av utført arbeid og minimum 2 bilder som viser arbeidet som er utført. Søkere som ikke dokumenterer ferdigstilling av arbeid innen fristen, vil ikke ha krav til å få tilskuddet utbetalt.
Tips en venn  Skriv ut