ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Tuberkuloseundersøkelse

Kommer du fra land der tuberkulose er utbredt, har du plikt til å gjennomgå en tuberkuloseundersøkelse.

 • Lover og forskrifter

  Undersøkelsen er en del av de smittevernplanene kommunen er pålagt å ha.

  Se
  Tuberkuloseforskriften kapittel 3 - Plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse, gjennomføring og oppfølging mv.

  Smittevernloven § 7-1 Kommunens oppgaver og § 7-3 Det regionale helseforetakets ansvar

  Lover

  Smittevernloven

  Forskrifter

  Tuberkuloseforskriften

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Kommunen skal sørge for at undersøkelsen gjennomføres så snart som mulig. Flyktninger og asylsøkere skal undersøkes innen fjorten dager etter innreise. Personer som skal tiltre en stilling, skal undersøkes med lungerøntgen før tiltredelse. Hudprøve og oppfølging av denne kan skje senere.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Det kan søkes om fritak fra tuberkuloseundersøkelse. Får du avslag, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. Vedtak om isolering som er fattet av smittevernnemnda, kan overprøves av tingretten.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Helse og sosial
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-03-17 12:37
 • Statlig informasjon