ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Tjenester og skjema

Informasjon om Vann og avløp

Snillfjord kommune avdeling Teknisk, Landbruk og Miljø kan gi ytterligere informasjon. Følg lenken under:

http://www.snillfjord.custompublish.com/teknisk-landbruk-og-miljoe.95582.no.html

Nyheter og kunngjøringer

Høring – Sanitærreglement, Orkland kommune

I møte i Hovedutvalg for teknikk den 13.11.2019 ble det vedtatt å legge Standard abonnementsvilkår for vann og avløp utgitt av Kommuneforlaget i 2017 på høring.

Abonnementsvilkårene vil bli vedtatt i januar 2020.

Abonnementsvilkårene består av administrative bestemmelser som tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, og tekniske bestemmelser som fastlegger krav til teknisk utførelse. De administrative bestemmelsene kan publiseres fritt av kommunene, mens de tekniske bestemmelsene som er utarbeidet for rørleggere og entreprenører, må bestilles fra Kommuneforlaget.

De tekniske bestemmelsene er tilgjengelig for gjennomsyn på Orkdal Rådhus.

Frist for å levere høringssvar er 20.12.2019. Du kan levere ditt høringssvar på postmottak@orkdal.kommune.no, eller sende det til Orkdal kommune, postboks 83, 7301 Orkanger. Du kan også levere ditt høringssvar ved Orkdal, Meldal, Agdenes eller Snillfjord rådhus.

Høring - Vann- og avløpsplan på gnr. 7 bnr. 1 Rottem Vestre - endret kartvedlegg 07.09.15

I medhold av foruresningsloven og forurensningsforskriftens kap. 13 legger Snillfjord kommune ut forslag til vann- og avløpsplan for Rottem Vestre, gnr. 7 bnr. 1 til offentlig ettersyn og høring

Utslipp av oljeholdig avløpsvann

Søknadsskjema og veiledning for søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann, jfr. forurensingsforskriftens kap. 15 kan finnes nedenfor:

.

Nye retningslinjer og vilkår vedtatt av kommunestyret

Snillfjord kommune har innført to nye retningslinjer og vilkår som vil få betydning for grunneiere, innbyggere samt entreprenører som utfører arbeider i kommunen. 1. Retningslinjer og vilkår for graving i kommunal grunn. 2. Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp, der VA-norm inkluderes. Under begge punkt er det søknadsplikt før arbeider settes i gang.

Installere vannmåler?

For mange kan det være lønnsomt å installere vannmåler og dermed betale for faktisk forbruk, fremfor å betale en fast vannavgift.