ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Adopsjon

Jordmortjenesten i kommunen kan gi ytterligere informasjon. Følg lenken under:

http://snillfjord.custompublish.com/jordmortjenesten.154265.no.html

Har du lyst til å adoptere er det flere krav som stilles til deg. Hva som er best for barnet vektlegges, og barnet vil få nye rettigheter ved adopsjon.

 • Lover og forskrifter

  Se adopsjonsloven §§ 5, 5a, 5b, 13, 15 og 16e.

  Lover

  Adopsjonsloven

  Forskrifter

  Forskrift om adopsjon

  Retningslinjer

  Adopsjon (retningslinjer)

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Norske myndigheter krever at adopsjon av barn fra utlandet må skje gjennom en av de tre adopsjonsforeningene som er nevnt over. Du kan kontakte en av dem for å få informasjon og tegne medlemskap. Bekreftelse på at en av disse har påtatt seg å formidle adopsjon, er ett av vedleggene som skal følge søknaden til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Bufetat kan gi råd og veiledning om søknaden. Ved parallelle søknader om barn innenlands og utenlands forberedes to sett søknader. Du kan kontakte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), sekretariatet for Faglig utvalg for adopsjonssaker, vedrørende søknad om å bli registrert som adoptivsøker innenlands. Telefon 46 61 50 00, post@bufdir.no

  Skjema

  Skjemaene du finner på Bufetats sider (www.bufetat.no), skal brukes ved alle typer adopsjonssøknader.

  Vedlegg

  Søknadsskjemaet inneholder en oversikt over hvilke dokumenter som skal følge søknaden. Dokumentene som er utarbeidet i forbindelse med adopsjon, sendes i original versjon og attestene må være nye. Andre vedlegg kan sendes som kopi dersom kopien er bekreftet av offentlig tjenestemann/-kvinne eller advokat.

  Søknaden sendes til

  Søknad om adopsjon av ukjent barn i Norge eller utenlands sendes til Bufetat. Søknad om adopsjon av fosterbarn sendes via barnevernstjenesten i den kommunen som har omsorgen for barnet. Søknad om stebarnsadopsjon skal sendes direkte til Barne-, ungdoms- og familieetaten,  Postboks 2233, 3103 Tønsberg

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Bufetat utreder søkere som ønsker å adoptere et norsk eller utenlandsk barn og gir tilråding som blir sendt til Bufetats regionkontor, som er den statlige, regionale adopsjonsmyndigheten som fatter vedtak i de fleste adopsjonssaker.

  Klagemulighet

  Eventuell klage sendes via regionkontoret, men stiles til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Klagefristen er tre uker fra et eventuelt avslag er mottatt. Se også www.bufetat.no.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Helse og sosial
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-03-17 12:36
 • Tjenestebeskrivelser

  Statlig informasjon