ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Tjenester og skjema

Nyheter og kunngjøringer

Høring - reguleringsplan for Nernesset, Slørdal, gnr. 18 bnr. 3 m/flere

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 har formannskapet i Snillfjord i sak 2/18 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Nernesset, Slørdal, del av gnr. 18 bnr. 3 m/flere ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 29.01 – 15.03.2018.

Kunngjøring - søknad om endring av akvakulturtillatelse til - Skårill

Lerøy Midt AS søker om å endre eksisterende akvakulturtillatelse på Skårill til produksjon av rognkjeks.

Høring - reguleringsplan for gang- og sykkelveg på Krokstadøra

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 har Snillfjord kommune i DS-FSK-sak 173/15 har Snillfjord kommune vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg på Krokstadøra ut til offentlig ettersyn og høring.

Kommuneplanens arealdel 2015 - 26 - høring og offentlig ettersyn

Formannskapet vedtok i møte 05.05.15, sak 55/15 å legge forslag til kommuneplanens arealdel for Snillfjord ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av plan- og bygningslovens § 11-14.