ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Bostøtte

 

Informasjon om bostøtte
Bostøtte er en støtteordning som skal bidra til å redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt.  
 
Alle over 18 år kan få bostøtte. Studenter uten barn og personer som avtjener verneplikt/siviltjeneste, kan ikke motta bostøtte. Er studiet et ledd i et offentlig arbeidskvalifiserende tiltak, kan du likevel søke.
 
Du kan søke bostøtte til bolig du leier eller eier. Vær oppmerksom på at du må være bosatt i boligen du søker støtte til, og det er et krav at du er registrert som bosatt i Folkeregisteret.
 
Hvor mye bostøtte du kan få, er avhengig av hvor mange dere er i husstanden, de reelle boutgiftene og inntektene. Det er satt en nedre og en øvre grense for hvor mye støtte du kan få. Bostøttekalkulatoren kan gi deg en pekepinn på om du kan få støtte (https://tjenester.husbanken.no/bostotte-kalkulator/index.html). 
 
Kommunen og Husbanken samarbeider om ordningen. Kommunen tar imot alle søknader, behandler dem og registrerer dem. Det er også kommunen som har all kontakt med søkere. Husbanken fatter maskinelle vedtak og utbetaler bostøtten. Det er også Husbanken som behandler klager.
 
Vil du vite mer om bostøtte? Sjekk Husbankens nettsider. (http://www.husbanken.no/bostotte/bostotte_soker/ )  
 
Hvordan søke?
Det er enkelt og ubyråkratisk å søke om bostøtte. Fyll ut søknadsskjemaet for bostøtte og legg ved dokumentasjon på boutgiftene. Opplysninger om inntekten innhentes fra ligningsregisteret. Har du inntekter som ikke kommer fram på norsk ligning, må du også dokumentere disse.
 
Får du positivt vedtak om bostøtte, trenger du ikke søke på nytt måneden etter. Men du plikter å melde i fra om endringer som kan ha betydning for beregningen. Søknadsfrist er 14. i hver måned og utbetaling er ca. 10. i måneden etter.
 
 
Søknadsskjema kan du laste ned her:
 
Det er også mulig å få veiledning til å fylle ut søknaden. Henvend deg til Snillfjord kommune avd Helse- og omsorg. Søknad med dokumentasjon sendes Snillfjord kommune, Rådhuset, 7257 Snillfjord.  Merk konvolutten ”Bostøtte”.