Høring - reguleringsplan for Våberget småbåthavn, gnr. 50 bnr. 4

I medhold av plan- og bygningslovens §12-10 legger Snillfjord kommune ut forslag til reguleringsplan for Våberget småbåthavn, del av gnr. 50 bnr. 4 Bystingen i perioden 18.08 – 02.10.17.1 Planbeskrivelse.pdf

Formålet med planen er å endre eksisterende småbåthavn, slik at en får økt kapasitet fra dagens 30 båtplasser til 55 plasser, ved å flytte eksisterende molo lengre vest, og få avsatt område for felles sjøboder/naust nærmere småbåthavna enn hva som er tilfelle i dagens reguleringsplan for område. Deler av område avsatt til sjøboder i eksisterende plan tilbakeføres til landbruksformål.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes postmottak@snillfjord.kommune.no eller pr. post til Snillfjord kommune, 7257   Snillfjord innen høringsfristens utløp.

Plandokumenter:

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Plankart

ROS-analyse

Ortofoto og reguleringwsplan

Saksprotokoll og saksframlegg

2017-08-18 Roar Grindvold
Tips en venn  Skriv ut