ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

 

Under funksjonsområdet Teknisk, Næring og Miljø finner du driftsenhetene Byggesak, Landbruk, Skogbruk/Vilt/Miljø og Næring, GIS (Geografisk informasjonssystem), FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold), Arealplan og Brann/Beredskap/Feiing. Brann og feietjensten utføres av Orkdal kommune.

 

 
 
Teknisk, Næring og Miljø:
 
 Ring sentralbord:

Roar Santi Grindvold

Kom.sjef teknisk avd

Fagansv. plan

72 45 55 55

Barbro Nilssen

Byggesaksbehandler

72 45 55 55

99 23 25 25

 
Øyvind Engvik

Leder for avdelingen 

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) 

72 45 55 55

41 60 02 81

Lars Einar Berg

Fagarbeider; Vei, utomhus anlegg, vann og avløp

72 45 55 55

Johan Arnt Ramvik

Fagarbeider; Kommunale bygg

72 45 55 55

Torstein Vitsø

 

Rådgiver Landbruk, Vilt,

72 45 55 55

Ole Martin Hilstad Avd.ing GIS, oppmåling og fradeling

72 45 55 55

Kjell Ivar Framås Ingeniør

72 45 55 55

Grzegorz Pietka saksbehandler

72 45 55 55

 

 

Egengodkent reguleringsplan - Industri/næringsareal på gnr. 89 gnr. 3 bnr. 1 m/fl. - Skårilla

I hht. plan- og bygningslovens § 12-12 har Snillfjord kommunestyre i sak 39/19 vedtatt reguleringsplan for eiendommen gnr. 89 bnr. 3 fnr. 1 m/fl. på Skårilla.

2019-09-13

Oppstart av reguleringsplanarbeid - eiendommen gnr. 89 bnr. 1 fnr. 1 m/fl Skårilla

Fra frimaet Øystein Thommesen AS, har Snillfjord kommune mottatt vedlagte varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid.

Varsel om oppstart_regulering Skårild Snillfjord kommune.pdf

Innspill/merknader til planarbeidet sendes til planlegger på e-post til firmapost@arkitekt-thommesen.no eller per post til Øystein Thommesen AS, Kjøpmannsgata 17, 7013  TRONDHEIM innen 17.04.19.

 

2019-04-08

Offentlig ettersyn - endring av reguleringsplan for Mjønestrø, gnr. 15 bnr. 3

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok Snillfjord formannskap i sak 16/18 å legge forslag til endring av reguleringsplan for småbåthavn på eienodmmen Mjønestrø ut til offentlig ettersyn og høring,

2018-02-27

Høring - reguleringsplan for Våberget småbåthavn, gnr. 50 bnr. 4

I medhold av plan- og bygningslovens §12-10 legger Snillfjord kommune ut forslag til reguleringsplan for Våberget småbåthavn, del av gnr. 50 bnr. 4 Bystingen i perioden 18.08 – 02.10.17.1 Planbeskrivelse.pdf

2017-08-18

Egengodkjent reguleringsplan - Hamnaholmen, gnr. 4 bnr. 42 m/fl

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 har Snillfjord kommunestyre i K-sak 3/17 vedtatt detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse, naust og småbåthavn ved Hamnaholmen.

2017-02-21

Høring - reguleringsplan for Saghålan, del av gnr. 18 bnr. 1 og 3

Med hjemmel i plan- og bygningslovenss § 12-10 har Snillfjord kommune i FSK-sak 4/17 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for deler av eiendommen gnr. 18 bnr. 1 og ved Saghålan ut til offentlig ettersyn og høring.

 

2017-01-30

Egengodkjent reguleringsplan - Gang- og sykkelveg Krokstadøra

Snillfjord kommunestyre egengodkjente i K-sak 82/16 reguleringsplan for gang- og sykkelveg mellom Krokstadøra oppvekstsenter og Moa.

2017-01-09

Høring - planprogram og varsel om oppstart av planarbeid på - Nernesset i Slørdal - del av gnr. 18 bnr. 3

Formannskapet vedtok i sak 161/16 å legge forslag til planprogram for oppstart av reguleringsplanarbeid på Nernesset i Slørdal ut til offentlig ettersyn og høring.

Formålet med planarbeidet er å utvide eksisterende industriområde for å muliggjøre fremtidig økning i produksjon av smolt.

2016-12-13