ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Kommunal behandling av vindkraftsaker

I brev av 28.03.08 fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vi mottatt melding og forslag til utredningsprogram for utbygging av vindmølleparker i Snillfjord kommune. Forslagsstiller er Statkraft Development AS.

Meldingen omfattet ved utsending området Tannvikfjella, Remmafjellet og Geitfjellet i Snillfjord, samt Hesgrovheia/Landrøsheia i Agdenes kommune. Statkraft Development har senere trukket meldingen for vindmøllepark i Agdenes, slik at det vil være de 3 områdene i Snillfjord som skal vurderes.

 Prosjektene går i korthet ut på at Statkraft ønsker å bygge ut de 3 fjellområdene i Snillfjord med følgende utbyggingspotensial:

Område
Teknisk potensial for installert effekt (MW) *
Areal planområdet
(km2)
Tannvikfjella
290
51
Remmafjellet
90
13
Geitfjellet
180
35

* Teknisk potensial er den største installasjonen Statsnett anser som mulig innenfor de gitte planområdene.
 
Bygging av vindkraftanlegg som knyttes til høyspentanlegg er konsesjonspliktig etter
energiloven. Vindkraftanlegg omfattes også av plan- og bygningslovens krav om
utarbeidelse av reguleringsplan for større bygge- og anleggsarbeider. Vindkraftanlegg
på mer enn 10 MW omfattes videre av forskrift om konsekvensutredninger. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er ansvarlig myndighet for behandling av vindkraftanlegg etter forskrift om konsekvensutredninger av 1. april 2005, jf. § 2 tredje ledd, og at NVE som ledd i sin behandling skal sørge for at behandling av tiltaket etter energiloven så langt som mulig samordnes med behandlingen etter plan- og bygningsloven. Konsekvensutredningen skal være grunnlag for både konsesjonssøknad og planforslag.
 
Den formelle behandlingen av vindkraftanlegg på mer enn 10 MW starter ved at tiltakshaver utarbeider melding med forslag til program for konsekvensutredning. Meldingen er en tidlig varsling av et planlagt tiltak, der tiltakshaver beskriver tiltaket og planområdet, og legger fram forslag til hvilke utredninger som skal gjennomføres. NVE sender så meldingen til høring hos kommunene, andre berørte myndigheter og interesseorganisasjoner, slik at en får innspill til hva som konkret bør utredes som grunnlag for å ta stilling til tiltaket.
 
Kommunen skal gjennom høringen gi en uttalelse til forslaget til utredningsprogram, men også vurdere om det er behov for ytterligere utredninger, herunder forhold av betydning for kommunens stillingsstaken til reguleringsplan. Dersom kommunen på meldingstidspunktet stiller seg avvisende til etablering av vindkraftanlegget, bør dette fremgå av høringsuttalelsen fra kommunen. Kommunen vil få anledning til å ta endelig stilling til prosjektet etter at konsesjonsutredningen og plan/konsesjonssøknad foreligger.
 
 
Tips en venn  Skriv ut