ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

KOMMUNDELPLAN FOR SMÅBÅTHAVNER

BEGRENSET HØRING ETTER KOMMUNESTYRETS VEDTAK I SAK 52/09
Planutvalget og kommunestyre i Snillfjord har i sak FSK-sak 111/09 og K-sak 52/09 behandlet forslag til kommunedelplan for småbåthavner i kommunen.

Som følge av at det gjennom vedtakene har framkommet forslag om endring av kommunedeplanen i forhold til småbåthavnene ved Terningen og Vågan, samt ny bestemmelse om krav til grunnundersøkelse og skredfare, legges disse 3 forholdene ut til ny offentlig ettersyn og høring.

Eventuelle merknader til endringene oversendes Snillfjord kommune innen 15.01.2010.

S2A Terningen
Grunneiere har sendt et merknadsbrev til kommunen, hvor det framgår at de har en helt annen oppfatning en kommunens administrasjon vedrørende konsekvensene av utbygging av småbåthavn i utløpet av Terningselva.

Kommunestyret har gjennom sitt vedtak bedt om at denne høringsuttalelsen sendes ut på høring til fagmyndighetene, for innarbeidelse i kommunedelplanen.

Se vedlegg 1-4

S43 Vågan og S44 Vågavika
Her har kommunestyret forslått å dele S44 ved eiendommen Vågeviken, slik at 20 båtplasser overføres til S43 Vågan. Dette med bakgrunn i innspill til planen fra grunneiere i området.

Se vedlegg 5-7

Bestemmelsene til kommuneplanen
Det foreslås inntatt en ny bestemmelse § 4 i planbestemmelsene til planen vedrørende utredning av grunnforhold og skredanalyser.

Se vedlegg 8

Endring i planbeskrivelsen
I planbeskrivelsens kap. 7 er det foreslått at innledningen tas ut (markert med gult på vedlagte kopi av s.11 og 12).

Se vedlegg 9.
application/pdfVedlegg 4.6 MB
Tips en venn  Skriv ut