ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast
 • Lover og forskrifter

  Denne tjenesten er lovpålagt. Se lov om sosiale tjenester i NAV § 27 Midlertidig botilbud

  Lover

  Forvaltningsloven
  Sosialtjenesteloven

  Retningslinjer

  Kvalitetskrav til midlertidig husvære (veileder)

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Nav-kontoret skal behandle saken så snart som mulig. I saker som gjelder akutt, midlertidig bolig vil det ofte være nødvendig med saksbehandling i løpet av dagen.

  Klagemulighet

  Hvis Nav gir deg avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Nav. Opprettholder Nav sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Helse og sosial
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-03-17 12:36
 • Tjenestebeskrivelser