ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Planstrategi 2012 – 2015 for Snillfjord kommune

Snillfjord kommune har utarbeidet et forslag til kommunal planstrategi, i medhold av plan- og bygningsloven § 10-1.

 

Planutvalget behandlet rådmannens forslag til høringsutkast i sak 33/12 den 24.04.2012.
 
I forslaget til planstrategi er også planprogram for oppstart av arbeide med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel inkludert. Høringsfristen settes derfor til 6 uker, jfr. pbl. § 11-13.
 
Eventuelle merknader til planstrategien/planprogrammet sendes skriftlig til postmottak@snillfjord.kommune.no eller Snillfjord kommune, 7257 SNILLFJORD innen 13.08.2012.
 
 
Link til
Samlet saksframstilling
Forslag til planstrategi