ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Serveringsbevilling

For å kunne drive et serveringssted, må du søke kommunen om serveringsbevilling.

 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan kontakte kommunen for å få veiledning. Søknaden skal være skriftlig og inneholde følgende opplysninger:

  1. Navn og adresse på den som skal drive serveringsstedet. Hvis serveringsstedet drives av en juridisk person, skal det også gis opplysninger om organisasjonsnummer og eiersammensetning
  2. Angivelse av stedet hvor serveringsstedet skal drives
  3. Navn og adresse på daglig leder
  4. Dokumentasjon av faglige kvalifikasjoner 
  5. Skatteattest for den som skal drive serveringsstedet 

  Vedlegg

  • Dokumentasjon på at etablererprøven er bestått 
  • Firmaattest og utskrifter fra Brønnøysundregisteret 

  I tillegg kan kommunen, når den finner det påkrevet, kreve fremlagt

  • leiekontrakt
  • finansieringsplan
  • driftsbudsjett
  • likviditetsbudsjett
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Når søknaden er mottatt i kommunen, skal det innhentes uttalelse fra politiet. Kommunen kan også innhente opplysninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene og fra andre offentlige myndigheter. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Snarest mulig og senest innen 60 dager.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Fellestjenester
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-03-17 12:37
 • Tjenestebeskrivelser